Enovation Zaurus logo

Gebruiksvoorwaarden Zaurus B.V.

14 november 2019

Artikel 1: Definities

De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen woorden, welke telkens worden geschreven met een hoofdletter, hebben, zowel in meervoud als in enkelvoud, de betekenis als beschreven in dit artikel.

Account
Het strikt persoonlijke gebruikersaccount waarmee de gebruiker toegang heeft tot de Zaurus applicatie.

Dienst
Het gebruik van het Zaurus (communicatie)platform door iedere persoon en/of rechtspersoon (hierna te noemen: “Gebruiker”).

Gebruiker
De “Gebruiker” bent u; een natuurlijk persoon, welke fungeert als eindgebruiker van de Dienst en wie tevens een Account heeft.

Gebruiksvoorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Inloggegevens
De gebruikersnaam en het wachtwoord die de gebruiker toegang geeft tot het account, hetzij aangemaakt door de gebruiker zelf of, indien van toepassing, verstrekt door de organisatie of een vertrouwde derde partij.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle (intellectuele) eigendomsrechten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, patenten, ontwerprechten, aanverwante rechten, databankrechten, merktekenrechten, copyright, chiprechten, merknaamrechten en Knowhow.

Knowhow
Alle bedrijfsgeheimen, geheime formules, uitvindingen, ontwerpen, normen, (technische) gegevens of informatie, processen, methoden, grondstoffen en bedrijfsmethoden, evenals alle gerelateerde informatie, kennis, details, handelspraktijken en verbeteringen.

Organisatie
De organisatie die de Dienst heeft gekocht door een Overeenkomst met Zaurus aan te gaan.

Overeenkomst
De Overeenkomst tussen de Organisatie en Zaurus op basis waarvan de Dienst wordt aangeboden.

Overmacht
Alle omstandigheden buiten de controle van de partijen en/of onvoorziene omstandigheden, die het compleet of gedeeltelijk nakomen van iedere verplichting verhinderen of serieus belemmeren, of die ervoor zorgen dat het nakomen van een verplichting zodanig moeilijk of duur wordt dat het nakomen niet redelijkerwijs van een van de partijen vereist kan worden.

Persoonsgegevens
Gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in art. 4 sub 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Zaurus
Zaurus B.V. gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72991941.

Zaurus Support
De supportdesk van Zaurus welke te benaderen is via de algemene contactgegevens.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden door het betreffende vakje bij het aanmaken of activeren van het Account aan te vinken.

2.2 Waar van toepassing heeft de organisatie waar de Gebruiker werkzaam is een Overeenkomst gesloten met Zaurus, waarin de organisatie expliciet heeft bevestigd dat de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op elk gebruik van de Dienst, onder voorbehoud dat de voorwaarden uit de Overeenkomst prevaleren.

2.3 Indien Gebruiker ervoor kiest om niet akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, staat Zaurus Gebruiker niet toe de dienst te gebruiken.

Artikel 3: Gebruik van de Dienst

3.1 Voor het gebruik van de Dienst moet de Gebruiker een Account hebben. Gebruiker kan onafhankelijk een account aanmaken, of, waar van toepassing, kan de Organisatie een account aanmaken voor de relevante Gebruiker.

3.2 Het Account is strikt persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door de Gebruiker, tenzij specifiek gedelegeerd door de Organisatie. Gebruiker mag zijn/haar Inloggegevens niet delen met anderen, inclusief collega’s, vrienden en/of familie.

3.3 Gebruiker dient ervoor te zorgen dat het Account wordt beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik door de Inloggegevens en, indien van toepassing, de gerelateerde tweefactor authenticatie vertrouwelijk te houden. Gebruiker zal ervoor zorgen en daarom kan Zaurus ervan uitgaan dat alle activiteiten op het Account, na inloggen met de Inloggegevens, plaatsvinden onder het toezicht van Gebruiker.

3.4 De Gebruiker is verantwoordelijk dat de informatie die via de Dienst wordt verzonden (vanuit de gebruiker) in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en dat dergelijke informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Deze verantwoordelijkheid van de Gebruiker omvat, maar is niet beperkt tot, het verwerken van Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

3.5 Gebruiker verklaart en garandeert hierbij dat het gebruik van het Account en de Dienst door de Gebruiker, evenals de informatie die door de Gebruiker wordt verzonden met behulp van de Dienst:
(i) geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten;
(ii) geen wet- of regelgeving schenden;
(iii) niet wordt gebruikt voor het sturen, opslaan of beschikbaar stellen van spam, junkberichten, bulkberichten of soortgelijke berichten;
(iv) het functioneren en de performance van de Dienst niet zal verhinderen of verstoren;
(v) de Dienst niet wordt verkocht, noch beschikbaar wordt gesteld aan derden of derden te laten betalen voor het gebruik van de Dienst;
(vi) geen enkel deel van de Dienst wordt gedupliceerd, aangepast, gemodificeerd, verplaatst, gekopieerd, gedistribueerd etc.;
(vii) niet wordt getracht om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Dienst;
(viii) geen onvolledige, valse of onnauwkeurige informatie over Gebruiker of andere personen bevat;
(ix) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogramma’s bevatten die bedoeld zijn om systemen, gegevens of persoonlijke gegevens te beschadigen, schadelijk te verstoren, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen.

Artikel 4: Misbruik van de Dienst

4.1 Als Gebruiker vermoedt dat er misbruik is gemaakt van het Account en/of zijn/haar Inloggegevens, dan moet Gebruiker dit zo snel mogelijk melden bij Zaurus Support en, waar van toepassing, de helpdesk van de organisatie. Bovendien zal de Gebruiker alle maatregelen nemen, die binnen het vermogen van de Gebruiker liggen, om dergelijk misbruik te stoppen en/of te verminderen.

4.2 Zaurus behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en/of de inloggegevens te wijzigen als zij dit noodzakelijk acht in het belang van de werking en/of het behoud van de Dienst. Zaurus zal zich inspannen om Gebruiker of, waar van toepassing, de Organisatie, van tevoren in kennis te stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de inlogprocedure en/of de Inloggegevens, onder de voorwaarde dat een dergelijke kennisgeving niet vereist is als dit de doelstelling van Zaurus om eventuele (toekomstige) misbruik te voorkomen.

4.3 Als Zaurus vaststelt of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Gebruiker artikel 3.6 van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, kan Zaurus ingrijpen om een dergelijke schending te beëindigen en/of te vermijden, inclusief het tijdelijk of permanent weigeren van gebruikerstoegang tot het Account. Zaurus is in geen geval verplicht om de Gebruiker of, waar van toepassing, de Organisatie te vergoeden voor eventuele vergoedingen of andere bedragen die al aan Zaurus zijn betaald.

4.4 Indien naar het oordeel van Zaurus hinder, schade en/of enig ander gevaar ontstaat of wordt verwacht met betrekking tot het functioneren van de Dienst, de systemen en/of het netwerk van Zaurus of van derden (in het bijzonder als gevolg van overmatig verzenden van berichten of andere gegevens, het lekken van persoonlijke gegevens of activiteiten, virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots en soortgelijke software) is Zaurus gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dergelijke hinder, dreigingen en schade te voorkomen of te verminderen.

4.5 In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst, zal Zaurus de Persoonlijke Gegevens van Gebruiker alleen aan de bevoegde autoriteiten overhandigen als het een specifieke wettelijke verplichting of verplichting op basis van een gerechtelijk bevel heeft om dit te doen.

4.6 Zaurus is te allen tijde bevoegd om vastgestelde of vermeende strafbare feiten aan de bevoegde autoriteiten te melden. Verder heeft Zaurus het recht om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker over te dragen aan een derde die beweert dat Gebruiker inbreuk maakt op zijn rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, onder voorbehoud dat: (i) de juistheid van deze claim in alle eerlijkheid voldoende aannemelijk is; (ii) er geen andere manier voor de derde is om de gegevens van de Gebruiker te verkrijgen; en (iii) de derde partij een duidelijk belang heeft bij het vrijgeven van de gegevens van de Gebruiker.

4.7 Zaurus is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die de Gebruiker lijdt als gevolg van de beëindiging van de Dienst of als gevolg van handelingen of nalatigheden van Zaurus in overeenstemming met dit artikel 4, voor zover toegestaan door Nederlands recht.

4.8 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst met de Organisatie, vrijwaart Gebruiker Zaurus voor elke vorm van claim, aanklacht of geschil van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer van de informatie die via de Dienst wordt verzonden van Gebruiker.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden, rechten en risico’s

5.1 Gebruiker erkent en gaat akkoord met het feit dat het gebruik van de Dienst voor zijn/haar eigen risico is en onder de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker valt.

5.2 Gebruiker, of, waar van toepassing, de Organisatie, dient ervoor te zorgen dat de apparaten die door de Gebruiker worden gebruikt voor de Dienst voldoen aan de functionele en technische vereisten van de Dienst en het gebruik daarvan.

5.3 Gebruiker erkent en gaat akkoord met het feit dat Zaurus nooit verantwoordelijk gehouden kan worden voor de informatie (of andere content) die via de Dienst gegenereerd, beschikbaar gemaakt of ontvangen wordt door de Gebruiker zelf of andere gebruikers.

5.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle informatie (en andere content) die hij/zij beschikbaar stelt of genereert via de Dienst.

5.5 De informatie die Gebruiker via de Dienst verzendt, is en blijft eigendom van Gebruiker of zijn Organisatie. Zaurus heeft het recht om gegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst alleen voor statistische doeleinden te verwerken en te verwerken, welke gegevens op geen enkele manier kunnen worden herleid tot een natuurlijke persoon.

5.6 Als de Gebruiker, of de helpdesk van de organisatie namens de Gebruiker, informatie naar Zaurus stuurt, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, heeft Zaurus het recht om deze informatie te gebruiken voor het verbeteren of wijzigen van de Dienst. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie die Gebruiker expliciet als vertrouwelijk markeert.

5.7 Zaurus neemt geen kennis van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat, verzendt of anderszins verwerkt via de Dienst, voor zover dit niet noodzakelijk is voor de levering van de Dienst.

Artikel 6: Onderhoud, ondersteuning en wijziging van de Dienst

6.1 Zaurus heeft het recht om de Dienst of een deel daarvan te wijzigen en te onderhouden.

6.2 Als gevolg van onderhoud en/of wijzigingen aan de Dienst, kan de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, zelfs wanneer dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van de Dienst. Zaurus zal zich naar beste vermogen inspannen om het onderhoud van de Dienst zoveel mogelijk buiten kantooruren te plannen en zal zich inspannen om substantiële beperkingen in het gebruik van de Dienst tijdig aan te kondigen (voor zover mogelijk gezien de omstandigheden in kwestie).

6.3 Zaurus is niet verplicht om Gebruiker te vergoeden voor verlies, schade of andere kosten veroorzaakt door een beperking in het gebruik van de Dienst als gevolg van onderhoud en/of wijziging van de Dienst.

6.4 Voor (technische) ondersteuning kan de Gebruiker contact opnemen met Zaurus Support of, waar van toepassing, de helpdesk van de Organisatie.

Artikel 7: Beschikbaarheid van de Dienst

Zaurus biedt geen expliciete of impliciete garantie aan de Gebruiker dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst zonder fouten wordt geleverd en/of compleet zal zijn. Storingen in de Dienst kunnen optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding, door virussen of fouten en defecten. Als de Gebruiker problemen ondervindt bij het gebruik van de Dienst, kan de Gebruiker dit melden aan Zaurus Support en/of, waar van toepassing, de helpdesk van de Organisatie.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten en verwerking gegevens

8.1 Alle titels, eigendomsrechten en Intellectuele Eigendomsrechten, direct of indirect met betrekking tot Zaurus, de Dienst, het Account en alle bijbehorende software en alle kopieën daarvan, zijn eigendom van Zaurus en/of de licentiegevers van haar of haar gelieerde ondernemingen. Ook na beëindiging van de Overeenkomst behoudt Zaurus dit recht. De Dienst bevat materiaal waarop licentierechten zitten. Zaurus en zijn/haar gelieerde licentiegevers kunnen hun rechten beschermen in geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of, indien van toepassing, de Overeenkomst. Tenzij anders toegestaan door de wet, mag geen van de in deze paragraaf beschreven intellectuele eigendomsrechten worden gekopieerd of op enigerlei wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zaurus.

8.2 Onder de voorwaarden en onder voorbehoud van de voorwaarden zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Zaurus hierbij Gebruiker een niet-exclusief, herroepbaar, beperkt en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Dienst te gebruiken.

Artikel 9: Beperking van aansprakelijkheid

9.1 De Dienst wordt door Zaurus aan de Gebruiker geleverd op een “as is”-basis zonder enige vorm van garantie. Dit betekent onder andere dat er geen garantie of vertegenwoordiging wordt gegeven en dat er geen specifieke eigenschappen of features gegarandeerd worden met betrekking tot:
(i) de Dienst in het algemeen;
(ii) de bruikbaarheid of de onderlinge uitwisselbaarheid van de Dienst;
(iii) alle software gerelateerd aan de Dienst (in het bijzonder waar dit betrekking heeft op de veiligheid en foutvrijheid, defecten, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogramma’s bevatten die bedoeld zijn om systemen, gegevens of persoonlijke gegevens te beschadigen, schadelijk te verstoren, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen);
(iv) de accuraatheid en/of compleetheid van informatie (of andere content) gegenereerd, beschikbaar gesteld of ontvangen door de Gebruiker of andere gebruikers, via de Dienst.

9.2 Zaurus kan niet aansprakelijkheid worden gehouden (op basis van borg, contract, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of enige andere wettelijke vorm) voor welke claim, schade, verplichting, verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven dan ook (inclusief maar niet uitsluitend advocaatkosten), waar deze voort komen uit:
(i) fouten, misverstanden, omissies, onnauwkeurigheden of incompleetheden met betrekking tot informatie (of andere content) die via de Dienst gegenereerd, beschikbaar gesteld of ontvangen is door de Gebruiker of andere gebruikers;
(ii) (gedeeltelijk) verlies van informatie (of andere content) die via de Dienst gegenereerd, beschikbaar gesteld of ontvangen is door de Gebruiker of andere gebruikers;
(iii) informatie (of andere content) die via de Dienst gegenereerd, beschikbaar gesteld of ontvangen is door de Gebruiker of andere gebruikers;
(iv) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van informatie (of andere content) die via de Dienst is gegenereerd, beschikbaar gesteld of ontvangen;
(v) de wettelijke openbaarmaking van informatie (of andere content) die via de dienst is gegenereerd, beschikbaar gesteld of ontvangen;
(vi) enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Dienst, alle gerelateerde software of gerelateerde content (zoals teksten, scripts, graphics, etcetera) en alle gerelateerde interactieve features beschikbaar gesteld of gegenereerd door Zaurus via de Dienst.

9.3 Elke aansprakelijkheid van Zaurus jegens Gebruikers is beperkt tot het bedrag dat wordt betaald uit hoofde van de door Zaurus afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen.

9.4 Zaurus is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder verlies of corruptie van (persoonlijke) gegevens, winstderving, omzetverlies, verlies van bedrijfsactiviteiten, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking en verlies als gevolg van schade aan imago of reputatie, direct of indirect.

Artikel 10: Vrijwaring

Gebruiker gaat akkoord om Zaurus te beschermen, vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet uitsluitend advocaatkosten) die voortkomen uit de eigen handelingen van de Gebruiker die ingaan tegen de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of een specifieke overeenkomsten tussen Gebruiker en Zaurus. Deze beschermings- en vrijwaringsplicht blijft gelden, ook na het gebruik van de dienst.

Artikel 11: Overmacht

Ieder van de volgende omstandigheden zal gerekend worden als overmacht: brand, extreme weersomstandigheden, blokkades, stakingen, regionale uitsluitingen, internetstoringen, verstoring van de levering van producten en diensten die van belang zijn voor de performance van de Dienst, overheidsmaatregelen (inclusief import- en exportregelgeving) die de performance van de Dienst kunnen belemmeren of verhinderen en transportproblemen (inclusief extreme files).

Artikel 12: Beëindiging

12.1 Als Gebruiker besluit de Dienst niet langer te willen gebruiken, kan Gebruiker het Account in Zaurus beëindigen of, indien van toepassing, intern regelen met de Helpdesk van de Organisatie. Zaurus heeft het recht om een Account te allen tijde zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven clausules 4.7, 8, 9 en 14 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

12.2 Indien van toepassing, als de Overeenkomst verloopt of wordt beëindigd, om welke reden dan ook, kan en mag Gebruiker niet langer gebruik maken van de Dienst. In een dergelijk geval is het de plicht van de Organisatie om Gebruiker op de hoogte te stellen van het einde van de Overeenkomst en het gebruik van de Dienst. Op voorwaarde dat de Overeenkomst volledig van kracht en effectief is, mag de Gebruiker alleen gebruik maken van de Dienst zolang de Gebruiker in dienst is van de Organisatie.

Artikel 13: Wijziging Gebruiksvoorwaarden

13.1 Zaurus heeft het eenzijdige recht om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

13.2 Zaurus zal zich naar beste vermogen inspannen om Gebruiker op de hoogte te brengen van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.

13.3 Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de Gebruiksvoorwaarden door te nemen op de Zaurus website. Als Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, is de enige optie om te staken met het gebruik van de dienst. Doorgaan met het gebruik van de dienst zal geïnterpreteerd worden als accordering van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1 De dienst is gevestigd in de Europese Unie en er wordt alleen vanuit de Europese Unie aan gewerkt.

14.2 Indien zich binnen het kader van de Gebruiksvoorwaarden een geschil voordoet tussen partijen, dan zullen partijen dit geschil eerst zelf proberen op te lossen. Partijen kunnen hierbij (bijvoorbeeld) gebruik maken van mediation of het geschil voorleggen aan een onafhankelijke derde. Wanneer partijen er samen niet uitkomen en zij tenminste een redelijke inspanning hebben geleverd om een oplossing te vinden.

14.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Gebruiksovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Zaurus gevestigd is.

14.4 Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

© 2022 Zaurus B.V.