Enovation Zaurus logo

Algemene voorwaarden Zaurus B.V.

25 mei 2021

Artikel 1: Definities

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen woorden, welke telkens worden geschreven met een hoofdletter, hebben, zowel in meervoud als in enkelvoud, de betekenis als beschreven in dit artikel.

Account
Het strikt persoonlijke Beheerders- of Eindgebruikersaccount waarmee de Beheerder of Eindgebruiker toegang heeft tot de Dienst.

Algemene Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden.

Beheerder(s)
De persoon of personen werkzaam bij of voor de Opdrachtgever en die door de Opdrachtgever als aanspreekpunt ten behoeve van Zaurus en Eindgebruikers is of zijn aangewezen.

Bijlagen
De aan de Algemene Voorwaarden aangehechte bijlagen.

Derden
Een Persoon die geen Partij is.

Dienst
Diensten van Zaurus die voorzien in de behoefte van Opdrachtgever, zoals opgenomen en nader toegelicht in de Opdrachtbevestiging.

Eindgebruiker(s)
De natuurlijke persoon of natuurlijke personen die in dienst van de Opdrachtgever gebruik maakt of maken van de Dienst.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle (intellectuele) eigendomsrechten waarvan Zaurus of haar licentiegevers rechthebbende is/zijn en welke onderdeel uitmaken of ingezet worden voor de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, patenten, ontwerprechten, aanverwante rechten, databankrechten, merktekenrechten, copyright, chiprechten, merknaamrechten en knowhow.

Opdrachtbevestiging
Het aanbod van Diensten door Zaurus aan Opdrachtgever zoals vervat in de Opdrachtbevestiging/prijsopgave die door Zaurus aan Opdrachtgever (digitaal) is verstrekt.

Opdrachtgever
De rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, waarmee Zaurus de Overeenkomst sluit.

Overeenkomst
De door beide Partijen ondertekende en/of digitaal geaccepteerde Opdrachtbevestiging, deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende Bijlagen.

Partij(en)
Opdrachtgever en Zaurus.

Persoon
Elke juridische entiteit, firma, coöperatie, partnership of andere zakelijke of juridische rechtspersoon, alsmede elke natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens
Gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in art. 4 sub 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Schriftelijk
Onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook berichten en e-mail voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaan, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Service Level Agreement
Betekent de voor het type Opdrachtgever toepasselijke service level agreement van Zaurus welke aan de Opdrachtgever van tijd tot tijd ter hand wordt gesteld.

Werkdagen
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur in de tijdzone waar Zaurus kantoor houdt en met uitzondering van plaatselijke nationale feestdagen.

Zaurus
Zaurus B.V. gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72991941 handelend onder de naam Zaurus B.V.
Exploiteren van digitale assistentes en digitale spreekkamers.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, Opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Zaurus, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Zaurus behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
(a) de Verwerkersovereenkomst;
(b) de Opdrachtbevestiging (i.e. Overeenkomst);
(c) de Service Level Agreement;
(d) de Algemene Voorwaarden;
(e) de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Zaurus en het voldoen aan de daarbij door Zaurus gestelde voorwaarden.

3.2 Via het registratieformulier op de website van Zaurus kan Opdrachtgever een abonnement op Zaurus aanvragen. De details van de abonnementsvormen en de daarbij horende prijzen staan vermeld op de website van Zaurus (www.zaurus.nl).

3.3 Indien Opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zaurus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Zaurus het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.5 Zaurus kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Zaurus op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

3.6 Overdracht van de Overeenkomst door de Opdrachtgever aan een Derde is niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij.

3.7 Zaurus is onvoorwaardelijk gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een Derde die de Dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

3.8 Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan Opdrachtgever.

3.9 Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren en deze wijziging materieel nadelige gevolgen voor de Opdrachtgever heeft, dan kan zij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.

3.10 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is Zaurus niet verplicht om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen.

3.11 In het geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en die van vertalingen daarvan in andere talen, geldt de Nederlandse tekst.

Artikel 4: Duur van de Overeenkomst

4.1 Het door Opdrachtgever gekozen abonnement kan mogelijk beginnen met een gratis proefperiode. Gratis proefperiodes zijn uitsluitend beschikbaar voor nieuwe abonnementen (één per abonnement), tenzij Zaurus andere informatie verstrekt en afhankelijk van beschikbaarheid. De specifieke duur van de gratis proefperiode zal worden aangegeven op het moment van registratie. Na deze periode wordt de proefperiode omgezet in het door Opdrachtgever gekozen, en door Zaurus te factureren, abonnement.

4.2 De Overeenkomst duurt overeenkomstig in de Opdrachtbevestiging afgesproken duur en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Annuleren en ontbinding van de Overeenkomst

5.1 Indien het abonnement tijdens de proefperiode wordt opgezegd, wordt het abonnement binnen één werkdag stopgezet.

5.2 Indien er geen sprake is van een proefperiode of deze is verstreken, geldt dat Opdrachtgever de Overeenkomst ten minste twee (2) maanden tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst Schriftelijk dient op te zeggen, tenzij anders overeengekomen. Onder Schriftelijk wordt verstaan een e-mail of een brief gericht aan Zaurus. Het opzegverzoek kan worden verstuurd aan support@zaurus.nl of per brief aan Zaurus, Comeniusstraat 5, 1817 MS te Alkmaar. Nadat Zaurus het verzoek van opzegging van Opdrachtgever heeft ontvangen, ontvangt de Opdrachtgever van Zaurus een schriftelijke bevestiging van ontbinding van de Overeenkomst.

5.3 In afwijking van hetgeen in het vorige lid bepaalde, kan Overeenkomst tussentijds worden opgezegd indien één der Partijen failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend, of sprake is van een vergelijkbare situatie. De andere Partij is dan gerechtigd Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

5.4 In geval van schending van de Overeenkomst door Opdrachtgever, heeft Zaurus het recht om Overeenkomst, na rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling met een termijn van dertig (30) dagen om de schending op te heffen, te beëindigen en/of toegang tot of levering van de Dienst te beëindigen. De gevolgen van deze beëindiging geven Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Na het indienen van de opzegging van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de nog bij Zaurus aanwezige gegevens (van haar Eindgebruikers) te downloaden en/of te verwijderen volgens het overeengekomen exitplan welke deel uitmaakt van de Overeenkomst.

5.6 Na het einde van de Overeenkomst blijven de volgende artikelen van toepassing:
(a) artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten en Gebruiksrecht; en
(b) artikel 20 – Geheimhouding.

Artikel 6: Prijzen en informatie

6.1 Voor alle Diensten waarvan Opdrachtgever gebruik maakt, worden de kosten berekend en gefactureerd op basis van de omschrijving in de Overeenkomst. Alle bedragen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

6.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zaurus kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Zaurus afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 7: Registratie

7.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Opdrachtgever zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

7.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

7.3 Opdrachtgever dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Zaurus is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Opdrachtgever is. Al hetgeen gebeurt via het account van Opdrachtgever, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Opdrachtgever.

7.4 Indien Opdrachtgever weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Zaurus daarvan in kennis te stellen, zodat Zaurus gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 8: Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal al datgene doen en/of laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat:

(a) alle gegevens, waarvan Zaurus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Zaurus worden verstrekt;
(b) personeel van Opdrachtgever beschikbaar is voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst;
(c) er geen misbruik wordt gemaakt van de Dienst en dat er bij het gebruik door eenieder, waaronder de Eindgebruikers, de wet- en regelgeving, de samenwerkingsovereenkomst, de gebruiksvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.
(d) de Dienst niet door andere personen dan de overeengekomen Eindgebruikers, wordt gebruikt.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Zaurus van alle aanspraken, aanspraken van Derden daaronder begrepen, tot vergoeding van schade die als het gevolg van opzegging dan wel beëindiging van de Overeenkomst mogelijk kunnen ontstaan.

Artikel 9: Dienstverlening, implementatie en afname van de dienst

9.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Zaurus zo spoedig mogelijk de Dienst bij Opdrachtgever implementeren en uitvoeren conform Overeenkomst.

9.2 Bij de levering van de Dienst, zal Opdrachtgever een acceptatietest uitvoeren, waarmee zal worden beoordeeld of de betreffende software aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet. Kleine gebreken zullen niet aan acceptatie van de Dienst in de weg staan.

9.3 Eventuele garanties omtrent de Dienst zullen pas gelden op het moment dat de Dienst volledig is geïmplementeerd bij Opdrachtgever.

9.4 Door Zaurus opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een fatale termijn betreft, steeds en slechts een indicatieve strekking.

9.5 Opdrachtgever geeft Zaurus uitdrukkelijke toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden.

9.6 Op het gebruik van de Diensten door Eindgebruikers zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. De bepalingen van deze Overeenkomst gaan voor de Gebruiksvoorwaarden. Opdrachtgever accepteert hierbij deze Gebruiksvoorwaarden en zal toezien op de naleving daarvan door Eindgebruikers.

Artikel 10: Onderhoud en wijziging van Diensten

10.1 Zaurus heeft het recht om haar systemen, of gedeelten daarvan, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, waarbij Zaurus zal trachten dit zoveel mogelijk buiten kantooruren te doen. Zaurus zal Opdrachtgever en gebruikers daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Zaurus is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met buitengebruikstelling ten behoeve van onderhoud.

10.2 Zaurus heeft het recht om haar systemen, of gedeelten daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Zaurus Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Zaurus is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing. Mocht voornoemde wijziging in de functionaliteit van Zaurus – naar het oordeel van Opdrachtgever – zwaarwegend nadelige gevolgen voor Opdrachtgever hebben, is Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand Schriftelijk op te zeggen.

Artikel 11: Vergoeding en betaling

11.1 Als vergoeding voor de Diensten en alle overige activiteiten in verband met Overeenkomst, zal Opdrachtgever aan Zaurus een bedrag verschuldigd zijn zoals uiteengezet in de Opdrachtbevestiging. Voor elke factuur van Zaurus geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, waarbij Opdrachtgever akkoord gaat met elektronische facturatie. Facturatie van de maandelijkse abonnementskosten vindt plaats bij aanvang van de Overeenkomst en vervolgens maandelijks, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Facturatie van het meerverbruik vindt plaats per maand achteraf op basis van nacalculatie.

11.2 Zaurus kent de volgende meerverbruik items welke tegen meerverbruikstarief zoals overeengekomen in Overeenkomst zullen worden doorbelast:

(a) Actieve digitale spreekkamers: Dit is het aantal digitale spreekkamers die gelijktijdig actief/open zijn. Spreekkamers kunnen worden gesloten.
(b) Beeldbelminuten: voor elke deelnemer in een beeldbelgesprek worden de minuten doorbelast.
(c) Ieder gedeeld scherm wordt gezien als een extra deelnemer in een beeldbelgesprek.
(d) Video-opnameminuten: Video-opnames worden doorbelast op basis van de tijdsduur van een opname. Opnames worden zeven (7) dagen bewaard en kunnen middels de API in een ander systeem worden opgeslagen.
(e) Inbellen met telefoon & conference set: Fair use policy, wanneer het in de Overeenkomst genoemde bedrag aan belkosten per maand wordt overschreden, zal Zaurus in contact met Opdrachtgever treden over uitbreiding van het abonnement.

11.3 Gedurende de Overeenkomst kan het overeengekomen aantal licenties van Opdrachtgever (mits anders overeengekomen) niet tussentijds worden verminderd, met dien verstande dat deze beperking niet geldt indien en voor zover er sprake is van een significante wijziging in het aantal medewerkers van de Opdrachtgever of sprake is van een juridische splitsing ten aanzien van Opdrachtgever of er andere afspraken zijn gemaakt in de Overeenkomst.

11.4 Zaurus is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ten opzichte van de gehanteerde prijzen in het voorgaande jaar. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen.

11.5 Indien Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, zal Opdrachtgever Zaurus binnen zeven (7) dagen hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van het betwiste gedeelte van de factuur op te schorten tot het moment dat Partijen na redelijk overleg, doch uiterlijk binnen twee (2) weken, een besluit nemen over de gehele of gedeeltelijke aanpassing van het betwiste gedeelte van de factuur.

11.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde betalingstermijn betaalt, stuurt Zaurus een aanmaning met een betalingstermijn van vijftien (15) dagen.

11.7 Indien Opdrachtgever niet binnen de in Artikel 7.6 genoemde betalingstermijn betaalt, dan is: (i) Zaurus gerechtigd om de toegang, dan wel levering van de Dienst op te schorten tot aan het moment dat alle openstaande facturen volledig zijn betaald is Opdrachtgever; en/of (ii) Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 12: Herroepingsrecht

12.1 Dit artikel is slechts van toepassing op de Opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst kosteloos te herroepen.

12.3 Gedurende deze termijn kan Opdrachtgever datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.

12.4 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient Opdrachtgever Zaurus te informeren over het beroep dat Opdrachtgever doet op het herroepingsrecht. Dit beroep kan worden gecommuniceerd via support@zaurus.nl of per post: Comeniusstraat 5, 1817 MS, Alkmaar.

12.5 Nadat Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht, ontvangt Opdrachtgever alle betalingen welke betrekking hebben op de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen terug. Zaurus betaalt Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee Opdrachtgever heeft betaald, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13: Zakelijk retourrecht

Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:

  • Zakelijke Opdrachtgever de Overeenkomst met Zaurus binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
  • reeds door Zakelijke Opdrachtgever (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding van de Overeenkomst door Zaurus zullen worden terugbetaald.

Artikel 14: Garantie en conformiteit

14.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Zaurus een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Opdrachtgevers.

14.2 Zaurus staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Zaurus er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

14.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Opdrachtgever binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Zaurus daarvan in kennis te stellen.

14.4 Indien Zaurus de klacht gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product.

Artikel 15: Garantie bij zakelijke aankopen

15.1 Zaurus staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Zaurus er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

15.2 Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Opdrachtgever binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Zaurus daarvan in kennis te stellen.

15.3 Indien Zaurus de klacht gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed.

Artikel 16: Klachtenprocedure

16.1 Indien Opdrachtgever een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Zaurus, dan kan hij bij Zaurus telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

16.2 Zaurus geeft Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Zaurus binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Opdrachtgever.

16.3 Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Zaurus heeft zich op een passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Zaurus heeft daartoe een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een cyberverzekering afgesloten.

17.2 De totale aansprakelijkheid van Zaurus voor directe schade, geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Zaurus van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Zaurus, diens werknemers of door hem ingeschakelde Derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot vier (4) maal de jaarlijkse, vaste, abonnementsvergoeding(en) die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst aan Zaurus heeft betaald. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Zaurus er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
b) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
c) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

17.3 Aansprakelijkheid van Zaurus voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.4 Buiten de in het tweede lid van dit Artikel genoemde gevallen rust op Zaurus geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in het tweede lid van dit Artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zaurus.

17.5 De aansprakelijkheid van Zaurus jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Zaurus onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Zaurus ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zaurus in staat is adequaat te reageren.

17.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zaurus meldt.

17.7 In geval van overmacht is Zaurus niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.

17.8 Zaurus kan geen invloed uitoefenen op de Eindgebruikers bij het gebruik van de Diensten en de daarmee verzonden of anderszins verwerkte informatie. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en de gevolgen van dit gebruik van de Diensten door haar Eindgebruikers. Opdrachtgever vrijwaart en zal Zaurus schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie verwerkt door de Dienst afkomstig van Opdrachtgever en/of haar Eindgebruikers.

17.9 Zaurus zal zich inspannen de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap en op basis van een Service Level Agreement die als Bijlage bij deze Overeenkomst is gevoegd. Voor het overige levert Zaurus de Dienst “as- is”.

17.11 Enige in de Service Level Agreement opgenomen compensatiebeding op grond waarvan Opdrachtgever aanspraak kan maken op een compensatie als Zaurus niet presteert zoals overeengekomen, moet worden beschouwd als een boetebeding zoals beschreven in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18: Privacy

18.1 Bij het gebruik van de Diensten worden door Zaurus in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om Eindgebruikers over deze verwerking van Persoonsgegevens te informeren en staat ervoor in dat voor de aan Zaurus verstrekte opdracht tot verwerking van Persoonsgegevens een wettelijke grondslag bestaat.

18.2 Omdat Zaurus bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zullen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten waarin nadere afspraken worden gemaakt over de verwerking en beveiliging van deze Persoonsgegevens.

18.3 Zaurus verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de relevante privacyverklaringen. Deze zijn hier te vinden: https://zaurus.nl/juridische-documenten/

Artikel 19: Intellectuele Eigendomsrechten en Gebruiksrecht

19.1 Opdrachtgever verkrijgt op grond van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor haar Eindgebruikers om van de Dienst gebruik te maken voor de duur van de Overeenkomst (het “Gebruiksrecht”), tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

19.2 Alle Diensten, ontwerpen, producten, programmatuur, materialen en documentatie zijn en worden door Zaurus: (i) enkel voor algemeen gebruik ontwikkeld en/of opgesteld; (ii) aan al haar huidige en toekomstige Opdrachtgevers beschikbaar gesteld; en (iii) niet-exclusief voor Opdrachtgever ontwikkeld of beschikbaar gesteld.

19.3 Het Gebruiksrecht van Opdrachtgever houdt uitdrukkelijk niet in dat Opdrachtgever recht heeft op het inzien, verkrijgen, kopiëren en wijzigen van de broncode van de bij de Diensten behorende software. Het gebruiksrecht geeft geen recht tot het verlenen van een of meerdere sub-licenties aan Derden, tenzij Zaurus daar voorafgaande Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

19.4 Informatie die Opdrachtgever of haar Eindgebruikers opslaan, verzenden of anderszins verwerken via de Dienst is en blijft eigendom van Opdrachtgever en/of haar Eindgebruikers. Zaurus verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de levering van de Dienst.

19.5 Indien Opdrachtgever en/of een Eindgebruiker informatie stuurt naar Zaurus, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Zaurus een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten.

19.6 Zaurus zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Opdrachtgever opslaat, verzendt of anderszins verwerkt via de Diensten, voor zover dit niet noodzakelijk is voor het leveren van de Dienst. Het voorgaande geldt niet indien dit expliciet is overeengekomen met Zaurus of Zaurus daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Zaurus zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

19.7 Opdrachtgever vrijwaart Zaurus voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-)recht vanwege het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever of zijn Eindgebruikers.

Artikel 20: Geheimhouding

20.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde Derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

20.2 Zaurus is, na Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, gerechtigd aan Derden te tonen dat zij de Dienst levert aan Opdrachtgever teneinde haar Dienst te promoten. Zaurus zal hierbij alle voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van Opdrachtgever te beschermen.

20.3 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent de inhoud van de Overeenkomst en tevens omtrent de inhoud en de werking van de Dienst.

Artikel 21: Slotbepalingen

21.1 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

21.2 Indien zich binnen het kader van de Overeenkomst een geschil voordoet tussen Partijen, dan zullen Partijen dit geschil eerst zelf proberen op te lossen. Partijen kunnen hierbij (bijvoorbeeld) gebruik maken van mediation of het geschil voorleggen aan een onafhankelijke derde. Wanneer Partijen er samen niet uitkomen en zij tenminste een redelijke inspanning hebben geleverd om een oplossing te vinden.

21.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Zaurus gevestigd is.

21.4 De administratie van Zaurus is leidend, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

21.5 De Overeenkomst, de Bijlagen en de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Dienst en het leveren van Dienst worden beheerst door Nederlands recht.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Naam ondernemer: Zaurus B.V. | handelend onder de naam/namen: Zaurus
Vestigings- & bezoekadres: Comeniusstraat 5, 1817 MS, Alkmaar
Telefoonnummer: 072-2029123
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mail: feedback@zaurus.nl
KvK-nummer: 72991941
Btw-nummer: NL859311831B01

© 2022 Zaurus B.V.